ALGEMENE VOORWAARDEN HYPNOVA

ALGEMENE BEPALINGEN BEHOREND BIJ DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST TUSSEN THERAPEUT MARIE KLAREN VAN PRAKTIJK HYPNOVA EN DE CLIENT

1. Indien cliënt, na een kennismakingsgesprek of een andere vorm van contact, een datum heeft afgesproken voor een intake, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd en zo spoedig mogelijk na de intake aan client overhandigd.

 

2.  De behandelingsovereenkomst is tweeledig: 

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze worden bij de intake vastgesteld, en kunnen lopende het traject worden bijgesteld.

 

3. De behandelingsovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen consulten meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij/zij geen consulten meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen consulten meer te zullen geven.

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de consulten zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. 

 

4.  De behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 

5. Bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit bedrag is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt rekent via pinbetaling na het consult af, tenzij anders afgesproken. 

 

6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe behandelingsovereenkomst van kracht, met mogelijk een ander uurtarief.

 

7. Indien verhinderd dient een afgesproken consult minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor dit gemiste consult in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken dag en tijd.

 

8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden consulten en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal twintig jaar bewaard. 

 

9. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de behandelingsovereenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 

11. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (https://www.hypnotherapie.nl/klachten/). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

 

12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de  therapeut). De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 13. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

      

14. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Hypnova gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Hypnova, en cliënt stemt in met dit privacyreglement. 

 

15. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Dijkgravenlaan 9 te Leiderdorp, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.